Innowacja pedagogiczna „Pokonać trudności i osiągnąć sukces” to program terapii pedagogicznej z elementami logopedii i socjoterapii. Skierowana do uczniów klas I Szkoły Podstawowej w Osięcinach, którzy wymagają stymulowania ogólnego rozwoju oraz wyrównywania dysharmonii rozwojowych. Mają trudności w opanowaniu podstawowych technik szkolnych, prawidłowej komunikacji oraz funkcjonowaniu emocjonalno – społecznym. Autorkami i osobami wdrażającymi innowację były: pedagog szkolny Agnieszka Matkowska i logopeda Aleksandra Siarkowska.
      Innowacja była realizowana w ramach zajęć pozalekcyjnych. Pierwotnie program miał obejmować cykl roczny, jednak z uwagi na pandemię koronawirusa i wprowadzenie nauczania zdalnego, od marca 2020r. do końca roku szkolnego 2019/2020 (po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły) zawieszono jej prowadzenie. Od września 2020r.  innowację kontynuowano, lecz na czas nauczania zdalnego znów została zawieszona. Po powrocie do nauki stacjonarnej realizację wznowiono. Ostatecznie program zakończono w czerwcu 2021r.
      Projekt innowacji zakładał, że będą w niej uczestniczyli uczniowie klas I, jednak ze względu na kontynuację  programu w roku szkolnym 2020/21, były to już  klasy II. W zajęciach uczestniczyło 10 dzieci.
      Tematyka zajęć obejmowała treści z zakresu: usprawniania funkcji słuchowo – językowych, percepcyjno – motorycznych, grafomotoryki, koordynacji wzrokowo – ruchowej, umiejętność czytania i pisania oraz sfery emocjonalno – społecznej.

         Dzięki zabawom stymulującym rozwój mowy, rebusom, krzyżówkom, zabawom graficznym pracowano nad poprawą koncentracji uwagi. Usprawniano technikę czytania i pisania oraz koordynację wzrokowo – słuchową. Wykorzystano także elementy „Metody Dobrego Startu” Marty Bogdanowicz i ćwiczeń ruchowych A. Dennisona. W czasie zabaw integracyjnych, gier dydaktycznych, zabaw z chustą animacyjną  dzieci wzmocniły poczucie własnej wartości, rozwinęły umiejętność pracy w zespole.  Stosowano również technologię informacyjno – komunikacyjną: prezentacje multimedialne, ćwiczenia interaktywne. Podczas zajęć dzieci były aktywne, pomysłowe, koleżeńskie.

     Ewaluacja programu dowiodła, że wszyscy uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach, bardzo wysoko ocenili sposób ich prowadzenia oraz  atmosferę.

     Reasumując, innowacja pedagogiczna „Pokonać trudności i osiągnąć sukces” wsparła rozwój uczniów, zapobiegła niepowodzeniom w nauce, co było szczególnie ważne po nauczaniu zdalnym.

Agnieszka Matkowska

Aleksandra Siarkowska