B A Z A

Dysponuje jasnymi, przestrzennymi, nowocześnie wyposażonymi klasami, zachęcającymi dzieci do zdobywania wiedzy. Ma dwie pracownie komputerowe z internetem, a przy każdym stanowisku siedzi jeden uczeń, który biegle posługuje się narzędziami multimedialnymi w celu pogłębienia swojej wiedzy i komunikowania się. Ma stołówkę, salę do zajęć świetlicowych oraz bibliotekę z czytelnią. Posiada gabinet opieki medycznej, w których dyżur pełnią: lekarz stomatolog, ogólny oraz pielęgniarka szkolna. Obiekt sportowy tworzą: dwie sale gimnastyczne, siłownia, Orlik oraz zespół boisk wokół szkoły (do piłki ręcznej oraz mini piłki nożnej). W szkole działa świetlica terapeutyczna, w której pracuje wykwalifikowana kadra: pedagog, psycholog, socjoterapeuta, logopeda i nauczyciel prowadzący gimnastykę korekcyjną.

N A U C Z Y C I E L E

Nauczyciele są kulturalni, sprawiedliwi, konsekwentni, cieszą się autorytetem u dzieci i rodziców. Życzliwym podejściem budzą ich zaufanie. Wspierają dzieci w ich rozwoju ukazując im piękno otaczającego świata. Rozwijają zainteresowania dzieci i pomagają w rozwiązywaniu problemów. Nauczyciele są wykształceni. Podnoszą swoje kwalifikacje umiejętności. Mają zabezpieczone warunki do kształcenia ustawicznego. Nauczyciele są dobrze wynagradzani za swoją pracę. Tworzą autorskie programy nauczania. Wdrażają innowacje i eksperymenty pedagogiczne. Dyrektor jest dobrym pedagogiem, kulturalnym i życzliwym wobec dzieci, nauczycieli i rodziców. Tworzy właściwą atmosferę. Konsekwentny w postępowaniu, sprawiedliwy. Potrafi sprawnie organizować pracę szkoły. Jest dobrym gospodarzem i ma pomysły na rozwój placówki .Wspiera nauczycieli w swej pracy oraz umie rozwiązywać konflikty. W szkole panuje życzliwa i bezpieczna atmosfera oparta na kulturze osobistej nauczycieli, uczniów i rodziców, wzajemnego szacunku, akceptacji, pomocy i współdziałania.

U C Z N I O W I E

Uczeń jest kulturalny, szanuje rodziców i nauczycieli oraz innych pracowników szkoły. Okazuje pomoc i życzliwość swoim rówieśnikom. Jest ciekawy otaczającego świata. Chętnie korzysta ze wszystkich źródeł wiedzy. Aktywnie uczestniczy w procesie uczenia się. Dba o zdrowie. Odwiedza systematycznie stomatologa. Rozwija swoją tężyznę fizyczną. Kreuje pozytywny wizerunek szkoły. Ma nienaganna postawę. Chętnie udziela się w różnych organizacjach i kołach reprezentując, szkołę w zawodach i konkursach.

R O D Z I C E

Rodzice aktywnie uczestniczą w procesie budowania systemu wartości u swoich dzieci, współdziałają i wspierają nauczycieli w pracy. Pomagają w rozwiązywaniu problemów szkoły i współuczestniczą w podejmowaniu decyzji. Są współtwórcami procesu integracyjnego w szkole. Czują się współgospodarzami. Chętnie pracują na rzecz szkoły.

Z A J Ę C I A

Zajęcia są przygodą uświadamiającą dziecku piękno otaczającego świata. Są tak prowadzone, aby wydobyć i rozwinąć talenty dziecka, nauczyć go samodzielnego rozwiązywania problemów i wiary we własne siły. Uczy się dzieci miłości do ” Wielkiej” i ” Małej Ojczyzny”, szacunku do Narodu Polskiego, jego historii, tradycji i kultury. Kształci się w duchu demokracji i samorządności, przybliżając ideę Wspólnej Europy. Pielęgnuje się tradycje szkoły, skupiając wokół niej nauczycieli, uczniów, rodziców i absolwentów. Uczniowie, którzy chcą aktywnie spędzać czas, mają do dyspozycji bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych: koła przedmiotowe, muzyczne, komputerowe, teatralne, plastyczne, taneczne, turystyczne i ekologiczne. Działa Uczniowski Klub Sportowy i Drużyna Harcerska. Wydawane są gazetki uczniowskie przez Samorząd Szkolny i chętnych.

A B S O L W E N C I

Absolwent naszej szkoły jest: Samodzielny, orientuje się w otaczającym go świecie, potrafi korzystać z różnych źródeł wiedzy i pogłębia ją samodzielnie. Otwarty- współdziała w grupie, komunikuje się z otoczeniem, porozumiewa się w języku angielskim. Odpowiedzialny – przyznaje się do błędów, ponosi odpowiedzialność za swoje postępowanie i decyzje, broni własnego zdania, rozróżnia dobro od zła. Tolerancyjny – szanuje poglądy i zdania innych, odmienność ludzi, nie ma żadnych uprzedzeń.

MISJA SZKOŁY
Jesteśmy szkołą: wspomagającą rodziców w wychowaniu dziecka w oparciu o uniwersalny system wartości, wspierającą wszechstronny rozwój osobowy wychowanków w atmosferze życzliwości, tolerancji, zrozumienia, dysponującą bardzo dobrze przygotowaną merytorycznie i metodycznie kadrą pracowników, systematycznie doskonalących się zawodowo, bezpieczną, obejmującą opieką dzieci wymagające wsparcia, zmierzającą do kompetencji kluczowych: życia w rodzinie i społeczeństwie, otwartą na współpracę środowiskową.