Główne cele działalności Samorządu Uczniowskiego:

–    promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych decyzji w sprawach szkoły,
–    przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej oraz radzie rodziców wniosków, opinii i potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły,
–    zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów i realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra,
–    promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem,
–    organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole,
–    reprezentowanie działalności SU przed dyrekcją, radą pedagogiczną, radą rodziców i innymi organami,
–    stworzenie u uczniów poczucia posiadania równych szans,
–    zapewnienie poczucia bezpieczeństwa,
–    dbanie o poczucie godności i wolności osobistej w oparciu o Statut Szkoły.

 Spodziewane efekty działalności SU:
–    wzrost aktywizacji i uspołecznienia uczniów oraz wdrożenie ich do samodzielności poprzez rozwój samorządności, 
–    kształtowanie postaw prospołecznych, obywatelskich i patriotycznych,
–    wypracowanie schematu działań, który z powodzeniem można corocznie powtarzać, wypełniając go pomysłami i działaniami wynikającymi z oczekiwań uczniów i potrzeb szkoły,
–    pielęgnowanie tradycji szkolnej i ceremoniału,
–    reprezentowanie interesów młodzieży szkolnej  wobec Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i organów (podmiotów) pozaszkolnych,
–    stwarzanie możliwości rozwijania demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i przyjmowania współodpowiedzialności za jednostki i grupy oraz wzrost umiejętności pracy w zespole i komunikacji interpersonalnej.

Regulamin Samorządu Uczniowskiego – pobierz

Harmonogram działań Samorządu Uczniowskiego – pobierz