Biblioteka Zespołu Szkolno – Przedszkolnego oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Osięcinach zapraszają uczniów klas 4-8 do wzięcia udziału w konkursie na wiersz o wiośnie. Szczegóły w poniższym regulaminie:

REGULAMIN

KONKURSU JEDNEGO WIERSZA „Wena”

Organizatorzy:

Biblioteka Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Osięcinach;

Gminna Biblioteka Publiczna w Osięcinach.

Cele konkursu:

– propagowanie wśród uczniów zainteresowania poezją poprzez własne uczestnictwo;

– promowanie wrażliwości, wyobraźni, nauka pogłębionego odbioru poezji;

– inspirowanie uczniów do rozwijania własnych zainteresowań poetyckich;

– uczczenie Światowego  Dnia Poezji (21 marca);

– promocja kultury języka polskiego, przestrzeganie norm językowych i zasad ortografii,

Warunki konkursu:

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 4-8, zainteresowanych stworzeniem własnego tekstu poetyckiego.
 2. Tematyka wierszy powinna być związana  z nadchodzącą wiosną, pięknem otaczającej przyrody.
 3.  Prace konkursowe należy przesłać drogą elektroniczną na adres: stronaszkoly@o2.pl
  do dnia 19 marca 2021r.
 4. Prace zostaną ocenione przez Jury powołane przez Organizatorów, nie podlegają zwrotowi
  i pozostają do dyspozycji Organizatorów.
 5. Autor, nadsyłając pracę na Konkurs, zgadza się na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego.
 6.  Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej  szkoły.
 7. O wręczeniu nagród wszyscy laureaci zostaną poinformowani osobiście.

Warunki dotyczące prac konkursowych:

 1. Każdy autor może zgłosić 1 wiersz o tematyce wymaganej regulaminem.
 2. Do konkursu można zgłaszać tylko wiersze oryginalne, samodzielnie napisane, nigdzie nie publikowane i nie nagradzane.
 3. Utwór powinien być opatrzony imieniem, nazwiskiem autora, należy  podać również klasę.

Serdecznie zapraszamy!
Organizatorzy