Szanowni Rodzice!

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 odbywa się na zasadach, które zostały określone

w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe(tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.),

w Zarządzeniu Nr 149/2020 Wójta Gminy Osięciny z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Osięciny oraz terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021

w Uchwale Rady Gminy Osięciny w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Osięciny.

Opisane niżej kryteria i terminy dotyczą wyłącznie rodziców, którzy chcą po raz pierwszy zapisać swoje dziecko do Przedszkola Komunalnego w Osięcinach. Kontynuacja edukacji przedszkolnej w naszym przedszkolu odbywa się na podstawie złożonej przez rodziców deklaracji.
Rekrutacją objęte są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, czyli urodzone w latach 2017 – 2014 oraz dzieci powyżej 6 lat, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej odroczono spełnianie obowiązku szkolnego.
Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone wyłącznie na wniosek rodzica/prawnego opiekuna dziecka.

KRYTERIA PRZYJĘĆ DO PRZEDSZKOLA

W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci zamieszkałe na obszarze Gminy Osięciny. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Osięciny jest większa niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone w ustawie Prawo oświatowe.
Wymienione niżej kryteria mają jednakową wartość 10 punktów.

Kryteria I etapu rekrutacji

Dokumenty potwierdzające

Wielodzietność rodziny kandydata.

załącznik: oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

Oświadczenie

do pobrania

Niepełnosprawność kandydata.

załącznik: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 511, ze zm.)

Oryginał lub poświadczona kopia przez rodzica lub prawnego opiekuna

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata.

załącznik: orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 511 ze zm.)

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata.

załącznik: orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 511, ze zm.)

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.

załącznik: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na

niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 511, ze zm.)

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie.

załącznik: prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

Oświadczenie

do pobrania

kancelaria/str www

Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

załącznik: dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. : Dz. U. z 2018 r. poz. 998 ze zm.).

Oryginał lub poświadczona kopia przez rodzica lub prawnego opiekuna

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę kryteria określone w załączniku do Uchwały Rady Gminy:

Kryteria II etapu rekrutacji

Wartość punktowa

Dokumenty potwierdzające

1.

Rodzic samotnie wychowujący dziecko zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy

4

Zaświadczenie

z zakładu pracy

2.

Oboje rodzice zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy

3

Zaświadczenie

z zakładu pracy

3.

Rodzeństwo dziecka uczęszczające do tutejszego przedszkola

2

Oświadczenie rodziców

Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Osięciny mogą być przyjmowani do przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu pierwszego i drugiego etapu rekrutacji, przedszkole dysponuje nadal wolnymi miejscami – postępowanie uzupełniające.

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

Działania

Terminy w postępowaniu

rekrutacyjnym

uzupełniającym

Składanie przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

24 II – 28 II

Przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków/kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

2 III – 20 III

18 V – 29 V

Weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dodatkową dokumentacją.

23 III – 26 III

1 VI – 5 VI

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

27 III

8 VI

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

30 III – 3 IV

9 VI – 12 VI

Ogłoszenie wyników rekrutacji – wywieszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola na rok szkolny 2020/2021

9 IV

19 VI

Rodzice mogą składać wnioski do Komisji Rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia, a następnie odwołania do dyrektora przedszkola od rozstrzygnięcia komisji.

od 7 IV

od 15 VI

Na podstawie art. 158 ust. 6, 7, 8 i 9 ustawy Prawo oświatowe:
do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic/prawny opiekun ma możliwość wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego przedszkola,
do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia komisja rekrutacyjna przygotowuje i wydaje uzasadnienie odmowy przyjęcia,
do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia rodzic/prawny opiekun może złożyć do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,
do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, dyrektor rozpatruje odwołanie.

Na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

 

UWAGI KOŃCOWE

  1. Deklaracje o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej oraz nowe wnioski złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
  2. Postępowanie uzupełniające prowadzi się wyłącznie w przypadku, gdy przedszkole, po zakończeniu składania wniosków, ich weryfikacji, ogłoszeniu list zakwalifikowanych oraz list przyjętych do przedszkoli dysponuje wolnymi miejscami.
  3. Kandydaci zamieszkali poza terenem Gminy Osięciny mogą być przyjęci, jeżeli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, przedszkole będzie nadal dysponowało wolnymi miejscami. W przypadku, gdy liczba kandydatów spoza Gminy Osięciny jest większa od liczby wolnych miejsc, przeprowadza się postępowanie uzupełniające, stosując kryteria opisane powyżej.
  4. Listy dzieci zakwalifikowanych nie są tożsame z listami dzieci przyjętych do przedszkola.
  5. Warunkiem umieszczenia dziecka na liście przyjętych jest potwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola w roku szkolnym 2020/2021 w formie pisemnego oświadczenia w terminie 30 III – 3 IV 2020 r..
  6. W przypadku braku potwierdzenia woli uczęszczania dziecka przyznane miejsce uznaje się za zwolnione.

DYREKTOR